Thursday, January 7, 2010

Online Balopasana


Om Nam Shivay
Shri Sadgurunath Maharaj Ki Jay
Parampujya Gurudevta Shri Kalavati Mata Ki Jay

Balopasana

Sree Ganapate Vignnashan
Managal murte Mushak vahana
Timir nashisi Nijnyaan devuni
Rakshisi sada Subhakta laguni
Khadga de mala Prem rupi he
Marin Shadi pu dushta deyata he
Balaka pari jawali ghe maj
Ish jaga cha tumi tav padaraj
Manohar tuji murti pahavaya
Lagi divya drishti deyi moraya
Puravi hetula karuni karuna
Ramavi bhajani kalimal dahana

Anand Lahari
Nyan bhaskara shanti sagara, Bhakta manohara mukunda. Param udara bhav bhyi vara, Rakhu mayi wara sukh kanda. Paap taap duritadi haraya tuchi samartha yaduraya, mhanoni tujsi eko bhave sharan mi alo yaduraya. Kanti Nishi din naam waso chit akhand premataso. Shaam sundara sarva kaal maj tujhe sagun roop diso. Tu mauli me lekaru deva, tu swami chakaru. ME paan tu taruvaru deva, tu dhenu me vasaru. Tu pawan me patit deva tu data me yacha, tu phool me suwas deva, tu malak me savak. Tu gul me godi deva, tu dhanushya me baan. Tu dongar me chara deva, tu chandan me sahan. Tu chandra ma me chakor deva, me kala tu pornima. Tujha varna nasi nahi seema asa aghad tuja mahi ma. Tu jal me barf deva tu sagar me lahari. Tujvin khsan maj yug sama vato, hechi magane sri hari, Vatsa gaya baala maya, tevi majal tu aaie. Kaya vach mhane sadodit, tav padi seva maj deyi. Dhyas na sode vishayacha maj tujha payi man satat ramo. Dradantar bhave tav gun gaata, kote maje man na gamo. Anant rupa eko bhave karito anant namaskar. Daas panache sukhsohale bhogavi prabho nirantar. Nako maja wari rahu udas, dhawat yeyi yadu raya. Tav darshan vin duji na aas, dhavat yeyi yaduraya.

Narayanashatak
Narayana he narayana. Narayana he narayana.Narayana he narayana.Narayana he narayana. Jagadistamba narayana. Lakshmivallabha narayana. Kamalnabha narayana.Narayana he narayana. Devakinandan narayana. Gopi jeevan narayana. Kaliya mardana narayana. Narayana he narayana. Suhasvadana narayana. Rajivalochana narayana. Madanmohana narayana. Narayana he narayana. Jagajjjanak narayana., Jagatpalak narayana. Jagannivasaka narayana. Narayana he narayana. Patitpawan narayana. Pitwasana narayana. Sheshshayana narayana. Narayana he narayana. Trigunatita narayana. Shadagunvant narayana. Vasudevsuta narayana. Narayana he narayana. Surnarvandan narayana. Asurkandan narayana. Nityaniranjan narayana. Narayana he narayana. Yadukulbhushan narayana. Bhavsindhutaran narayana. Kalimalharana narayana. Narayana he narayana.

Chovis Namvali
Keshava demajla visava. Alo sharan tula. Narayana kari majvari karuna Alo sharan tula. Madhava Chain pade na jeeva. Alo sharan tula. Govinda, de tava naam chanda. Alo sharan tula. Sree vishnu me vatsa tu dhenu. Alo sharan tula. Madhusudana Vaari chitvedana. Alo sharan tula. Trivikama Agaadh tuja mahima. Alo sharan tula. Vamana Purvi mankaamana. Alo sharan tula. Sridhara tujvin nako pasara. Alo sharan tula. Rshikesha Todi vegha bavpasha. Alo sharan tula. Padmanabha jagtacha tu gabha. Alo sharan tula. Aniruddha de prema bhakti shradha. Alo sharan tula. Purshotamma bhajni de maj prema. Alo sharan tula. Adhokshaja satya sakha tu majha. Alo sharan tula. Narsiha Kripa karisi tu keva. Alo sharan tula. Achyuta, tujvina nahi trata. Alo sharan tula. Janardhana, ghe padari ya dina. Alo sharan tula. Upendra ghalavi alas nedra. Alo sharan tula. Srihari janamarnante vari. Alo sharan tula. Sri krishna, ghalavi majhi rishna. Alo sharan tula. Niranjana, Rukmanicha jeeevana. Alo sharan tula.

Gurupadukashta
Dayavant krupa vant sadguru raya. Anany bhave sharan alo me paya bhav bhrmatuni kaadi tware ya dinasi. Namaskar karito tejha padukasi. Anant apradhi me sathya ahe mhanoni tujha das hou ichitaye. tujavin he dukha sangu kunasi namaskar karito tujha padukasi. Matihin pardesi me ek ahe. Tujvin jagi kon premem na pahe. Janani janak ishat bandhu tu majasi. Namaskar karito tejha padukasi. Jagatpasara diso sarva vahva. Akhandi taw payi maj deyi thav. Visha pari vishaya vato manasi. Namaskar karito tejha padukasi. Tav adnesi palil jo ek bhave. tayasich tu bhet desi swabhave. Mhanoni ananya sharan alo me tujasi. Namaskar karito tejha padukasi. Kiti Diwas gau he sansar gaane, Tujvin kon he chukavil pene. Nako door lotu charni thara de majasi. Namaskar Karito tujya Padukasi. Suvarnasi na soduni kaanti na rahi sumanasi na sodi suvas paahi, tayasa me rahin tujha sevasi. Namaskar karito tejha padukasi. Kalawant bhagwant anant deva. Mankamna purvi de akhand tav bhakti meva. Mankaamna purvi de akhand tav bhakti meva. krupa karoni maj tevi swadesi. Namaskar karito tejha padukasi.

Yaduvirashtak
Naman karito Ananta. Suman Vahto Srikanta. Thevito Charnawari mata. Jay jay Yaduvir Samartha. Trayabhuvanacha tu kand. Asasi sachit ananda. Pari sagun houini ramawisi bhakta. Jay jay Yaduvir Samartha. Dewakine tuj vahile. Nandranine palile toshvili gokulchi janata. Jay jay Yaduvir Samartha. Putneche vish shocialy. Aga bakasura mariyale. Karanguli Gowardhana dharita. Jay jay Yaduvir Samartha. Kaliyawari nachisi. Manjul murali vajavisi. Yamuna teeri dhenu charita. Jay jay Yaduvir Samartha. Gopi saveras khelasi. Akrura sah mathure jasi. Gaja patila bhoomi varita. Jay jay Yaduvir Samartha. Kansache kele kandan. Rajya stapila ugrasena. Sukhavilisi taat mata. Jay jay Yaduvir Samartha. Guru greh kashte vahile. Vipra suvar puri deedali. Bhaktanchi kamana puravita. Jay jay Yaduvir Samartha. Arjunasi kathili geeta. Ti jhali sakala mata. Bodhane kalimal harita. Jay jay Yaduvir Samartha.

Puja
Giridhar me pujanar aaji. Yaduvir me pujanar. Ratna jhadita sihasani basavuni. Jharit ghevuni gulab paani. Prabhurayache mukhnyaloni. Swakare paya dhuvanar aaji. Giridhar me pujanar aaji. Chandan uti lavuni angala. Nesavuni Pitambar Peewala. Angawari bhar jhari laal shela. Pangharaya denar. Jai jue mogara maalati. Chafa bakuli sugandhi shevanti. Dawana war bha tulas vajayanti. Gufuni Haar karnar. Kapali lavuni kasturi tila. Suman haar ghaluni gala. Hashywadan Ghanshyam sawala. Dole bhar pahana. Dhup ghaluni Deep lavin. dudh phlate preme arpina. Managalarti owaluni prabhuche gun gaanar. Param paawana rukamini jeewana. Nishidin kari rat taw gun gaana. Aise bhave karuni prarthana. Padi mastak tehvanar. Tav bhakti lagi tanu hu jhiju de. Tav charan kamali man he niju de. Taw smarni thevi vaacha rijaya. Namaskar Majha tula Yaduraya.

Aarti.
1) Jai Jai Krishna natha. Teeni lokincha taata. Aarti owalita. Harali ghor bhav chinta. Dhanya te gokul ho. Jethe kari krishna leela. Dhanya ti Devaki mata, Krishna nav maas vaahila. Dhanya te Vasudev, Krishna gupta pani rakshila. Dhanya ti yamunai, Krishna padi thevi mata. Dhanya te Nand Yashoda, jyani prabhu khlavila. Dhanya te balgopal, krish deyi dahikaala. Dhanya te gopagopi, Bhagiti Sukhsohala. Dhanya tya Radha Rukmini, Krishna Premasarita.

2) Owalu arati mata Kalawati. Pahat tujhi murati man kamana purti. Bhave vandita tav divya paule. Sansara pasuni maje man bhangale. Tujha bhajani nit chit rangale. Jhali hasta paashi puran shanti. Gauravarn tanuvari shobhe shubra ambar. Darshan matre labhe anand thor. Bhashani Sakal sanshaya jaati dur. Vishalaksha maj de gun vanti.

Vighyapana.
He Vishwajanak, Vishawambara, Vishwapalaka, Vishweshwara. Maja manachi chanchalta dur kar. He Sarvvyapi, Sarvasaakshi, Sarvotama, Sarvagnya! Tula olokhnyache mala nyan de. He Premsagara, Premananda, Premmurte, Premrupa, majhe durgun nahise karun shudh premane Hrudaya bharu de. ! He Nyanesha, Nyanajan, Nyanjyoti! Tjya charni maaji shradha bhakti drud kar. He Mayatita, Mayabapa, Mayachalak, Mayamoharna, Samdrushti ani adal shanti mala de. He Kamalnayana, Kamalkanta, Kamalnatha, Kamaldisha, Majha netrana sarvstavar jagmat tujhe darshan ghadu de. Majhe kaan tujhe kirtan shravan karu det. He Patitpawana, Parmesha, Parmananda, Parampriya. Majha hastani tujhi puja ghadu de, tujha bhavati majhe paya pradakshana ghalu det. He Gurunatha, Gurumurte, Gururaja, Gurudeva! Maje man nirantar tuje dhyan karu det, tujha charan kamali mala akhand thara de.

|| Shree Gopal Krishna Maharaj Ki Jai||

Om Nam Shivay
Shri Sadgurunath Maharaj Ki Jay
Parampujya Gurudevta Shri Kalavati Mata Ki Jay